CACIB Show Bratislava 15.5.2010
 |  1 2  |   následující>  

males juniorclass: Carter Spot of Darkness, Dhondup Kipu Khyim (V1,CAJC)

males juniorclass: Carter Spot of Darkness, Dhondup Kipu Khyim (V1,CAJC)

males juniorclass: Arschad Tingri

males juniorclass: Arschad Tingri

males intermediate: Du-Tsi Kipu Khyim (V1,CAC), Falamandus Nordic Vintage (V2,R.CAC)

males intermediate: Du-Tsi Kipu Khyim (V1,CAC), Falamandus Nordic Vintage (V2,R.CAC)

males intermediate: Du-Tsi Kipu Khyim (V1,CAC)

males intermediate: Du-Tsi Kipu Khyim (V1,CAC)

males open: C'Siddhi Kipu Khyim (V1,CAC)

males open: C'Siddhi Kipu Khyim (V1,CAC)

males champion: Marco Polo Sengge (V2,R.CAC,R.CACIB)

males champion: Marco Polo Sengge (V2,R.CAC,R.CACIB)

males champion: Atisha's Blanc de Noir (V1,CAC,CACIB,BOB,Res.BIG)

males champion: Atisha's Blanc de Noir (V1,CAC,CACIB,BOB,Res.BIG)

males CACIB competition

males CACIB competition

females junior: Deeba Kipu Khyim (V1,CAJC)

females junior: Deeba Kipu Khyim (V1,CAJC)

females junior: Atisha's Hungarian Rhapsody and Tas (V2)

females junior: Atisha's Hungarian Rhapsody and Tas (V2)

females juniorclass

females juniorclass

females intermediate: Lövskars Lasya (V1,CAC)

females intermediate: Lövskars Lasya (V1,CAC)

females open: Brooke Shields of Darkness (V1,CAC,CACIB)

females open: Brooke Shields of Darkness (V1,CAC,CACIB)

females open: B'Dagsi Nyima Nying (V2,R.CAC,R.CACIB)

females open: B'Dagsi Nyima Nying (V2,R.CAC,R.CACIB)

females open: Brooke Shields of Darkness (V1,CAC,CACIB)

females open: Brooke Shields of Darkness (V1,CAC,CACIB)